نمونه سوالات متوسطه اول

مجموعه سوالات علوم تجربی

 

علوم تجربی هفتم  (نمونه سوال + پاسخ )

(فصل اول الی فصل پانزدهم)

 

علوم تجربی هشتم (نمونه سوال + پاسخ )

(فصل اول الی فصل پانزدهم)

http://dore1.ojflc.com/cache/NewFolder/8/ac6fc7a12e0b45c0e034aef087768e7a.pdf

 

علوم تجربی نهم  (نمونه سوال + پاسخ )

(فصل اول الی فصل پانزدهم)

http://dore1.ojflc.com/cache/NewFolder/9/1180f424996ca97c7df32fc0797a6fec.pdf