جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران پیرامون آزمون های نوبت اول و ثبت نمرات و نتایج و جمع بندی ترم دوم در دفتر آموزشگاه برگزار گردد.

موارد آموزشی توسط دبیران مطرح و جهت رفع آن پیشنهاداتی توسط همکاران ارائه گردید.

تاریخ برگزاری جلسه دیماه :   1400/10/28   ساعت : 13

گزارش تصویری